Zmeny v postupe pri zakladaní spoločností

  Dňa 22.08.2012 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon novelizoval Obchodný zákonník a okrem iného sprísnil kritériá pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Postup pri zakladaní spoločnosti sa stal o čosi zložitejší a o pár dní dlhší.
  Do Obchodného zákonníka bol doplnený § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Táto skutočnosť sa preukazuje súhlasom správcu dane, že daná spoločnosť môže byť zapísaná do obchodného registra, nakoľko jej zakladateľ nemá nedoplatky na daniach. Súhlas vydáva miestne príslušný daňový úrad, na základe písomnej žiadosti a to do troch pracovných dní. Ostatné doklady pre založenie obchodnej spoločnosti sa nezmenili a nezmenil sa ani ich zákonný obsah.
  K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným je teda potrebné predložiť okrem už vyššie uvedeného súhlasu správcu dane, základný dokument - zakladateľskú listinu v prípade jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločenskú zmluvu v prípade viacosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným. Ďalším dokumentom je osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania, podpisový vzor konateľa resp. konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným, vyhlásenie jediného zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach s ručením obmedzeným v prípade jednoosobovej spoločnosti, list vlastníctva a súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
  Pokiaľ chcete začať podnikať a máte záujem založiť samostatný podnikateľský subjekt so všetkými výhodami, ktoré z to vyplývajú a odrádza vás od toho pomerne zložitý proces zakladania spoločnosti sme pripravení zabezpečiť vám kompletný právny servis pri založení spoločnosti s maximálnou úsporou vášho času, ktorý môžete využiť efektívnejšie, napríklad na prípravu vášho podnikania.
  Do vašej pozornosti dávame nasledovné súvisiace témy :

  1. marca 2013

Ďalšie články, príklady z praxe

Zavedenie povinnosti zakladateľa s.r.o. splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Konkurenčná doložka, zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Čo by ste mali vedieť o exekúcii ?

Rozhodcovský súd, výhody a nevýhody rozhodcovského konania

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::