Čo by ste mali vedieť o exekúcii ?

  Exekučné konanie je konanie o nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí, predstavuje výrazný zásah do majetkovej integrity povinných osôb. Exekútor je osoba splnomocnená na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, na tento účel sa mu priznáva postavenie verejného činiteľa.
  Priebeh exekučného konania upravuje Exekučný poriadok č. 233/1995 Z.z. (ďalej len „EP“)
  Exekučné konanie začína na návrh oprávneného na základe exekučného titulu.
  Podľa § 41 EP exekučným titulom sú:
 • vykonateľné rozhodnutia súdu, ak priznávajú právo, zaväzujú k povinnosti alebo postihujú majetok,
 • rozhodnutia orgánov Európskej únie,
 • rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul,
 • notárske zápisnice, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 • vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
 • osvedčenia o dedičstve, vykonateľné rozhodnutia bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
 • vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmiery schválené týmito orgánmi,
 • vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon.

  Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.
  Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul.

  Exekútor poverený vykonaním exekúcie následne :
 • upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie;
 • povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky;
 • zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa exekučného poriadku podlieha exekúcii.

  Upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať označenie :
 • exekútora, ktorý ho vydal,
 • exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
 • oprávneného a povinného,
 • vymáhaného nároku,
 • poučenie o námietkach proti exekúcii a trovám exekúcie a o lehote na ich vznesenie.

  Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu !

  Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie.
  V tom prípade náhrada trov konania pozostáva z náhrady hotových výdavkov, náhrady za stratu času pri výkone exekučnej činnosti a z odmeny, ktorá sa kráti o polovicu.
  Odmena súdneho exekútora je 20% zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 eur a najviac 33.193,92 eur.

  Príklad :
  V blokovom konaní bola povinnému uložená pokuta vo výške 400,- EUR. Povinný v stanovenej lehote pokutu neuhradil. Rozhodnutie sa stalo vykonateľným a bolo postúpené na právne vymáhanie. Následne bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie.
  Povinný uhradil pohľadávku aj s príslušenstvom do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a to nasledovne:
  dlžnú sumu vo výške 400,- EUR (bloková pokuta),
  hotové výdavky účelne vynaložené v súvislosti vykonávaním exekučnej činnosti vo výške 8,- EUR
 • (najmä poštovné a telekomunikačné výdavky, poplatky, cestovné a znalecké náhrady)
  odmenu exekútora za výkon exekučnej činnosti vo výške 40,- EUR
  Výpočet :
 • Základom na určenie odmeny je výška vymoženej pohľadávky v tomto prípade 400,- EUR, z tejto sumy sa vypočíta 20% t. j. 80,- EUR.
 • Keďže povinný uhradil pohľadávku do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie kráti sa výšky odmeny o 50% zo sumy 80,- EUR, t. j. 40,- EUR.
  Spolu povinný uhradil 448,- EUR (400 + 8 + 40).

  Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk.
  Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.
  Ak nie je možné doručiť písomnosť osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie.
  Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
  Ak povinný bezdôvodne odoprie upovedomenie o začatí exekúcie prijať, je toto upovedomenie doručené dňom, keď jeho prijatie bolo odopreté; o tom musí byť povinný poučený tým, kto ho doručuje.

  Námietky proti exekúcii
  Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.
  Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

  Exekučný príkaz
  Exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.
  Exekučný príkaz musí obsahovať označenie :
 • exekútora, ktorý ho vydal,
 • exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
 • oprávneného a povinného,
 • toho, komu sa doručuje príkaz na začatie exekúcie,
 • vymáhaného nároku,
 • spôsobu vykonania exekúcie.

  Odklad exekúcie
  Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

  Zastavenie exekúcie
  Exekúciu súd zastaví, ak :
 1. sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
 2. rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
 3. zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
 4. exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa exekučného poriadku alebo podľa osobitného zákona,
 5. bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu,
 6. po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
 7. exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
 8. majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
 9. oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
 10. pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

  Spôsoby vykonania exekúcie
 1. ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať :
  1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  2. prikázaním pohľadávky,
  3. predajom hnuteľných vecí,
  4. predajom cenných papierov,
  5. predajom nehnuteľnosti,
  6. predajom podniku.
 2. ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať :
  1. vyprataním,
  2. odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
  3. rozdelením spoločnej veci,
  4. uskutočnením prác a výkonov.

  Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak exekučný poriadok neustanovuje inak. Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.
  Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené.
  11. januára 2009

Ďalšie články, príklady z praxe

Zavedenie povinnosti zakladateľa s.r.o. splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke

Zmeny v postupe pri zakladaní spoločností

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?

Konkurenčná doložka, zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

Rozhodcovský súd, výhody a nevýhody rozhodcovského konania

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Čo by ste mali vedieť o exekúcii ?

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::