Poskytujeme právne služby slovenským i zahraničným klientom – podnikateľom i fyzickým osobám – nepodnikateľom, vo všetkých oblastiach práva.
  ako aj zastupovanie pred orgánmi štátnej správy vrátane daňového úradu, katastra nehnuteľností, pred rozhodcami a ostatnými subjektmi ako aj pri rokovaniach s inými účastníkmi právnych vzťahov.
  Právne rozbory a analýzy, jasné a praktické právne rady založené na podrobnej analýze konkrétneho problému, poskytovanie písomných a ústnych konzultácií sú samozrejmosťou. Služby poskytujeme čo najefektívnejším a najekonomickejším spôsobom.
  Nezabúdame na to, že každý právny problém sa týka predovšetkým ľudí. Snažíme sa im pomôcť ako zo zázemia kancelárie, tak aj v priamom a neľútostnom konflikte pred súdnou inštanciou.

PRÁVNE ZASTUPOVANIE

  Prvý kontakt s klientom
  Advokáta môžete osloviť prostredníctvom poradne, prípadne si dohodnúť osobnú návštevu priamo telefonicky. Prostredníctvom Vami poskytnutých informácií a predložených dokladov sa oboznámime s Vaším problémom. V jednoduchej právnej veci zaujmeme stanovisko, v zložitejšom prípade Vám navrhneme vypracovanie právneho rozboru – analýzy.

  Právny rozbor – analýza Vášho právneho problému
  Po dôkladnom preštudovaní predložených dokladov získame reálny obraz o Vašej situácii, ktorú posúdime po právnej stránke. Našou ďalšou úlohou je odpovedať na podané otázky týkajúce sa oprávnenosti Vášho nároku. V závere právneho rozboru Vám navrhneme ďalšie kroky smerujúce k vyriešeniu Vášho právneho problému.

  Realizácia navrhovaných právnych krokov
  Vy sami sa rozhodnete, či navrhované právne kroky budú realizované, alebo nie. Môže ísť napríklad o podanie žaloby, zmenu žaloby, čiastočné alebo úplné späťvzatie žaloby, prípadne rozšírenie žaloby, podanie výzvy dlžníka na zaplatenie dlhu, návrhu na vykonanie exekúcie, resp. podanie ďalších iných návrhov. Je samozrejmé, že budete priebežne informovaný o stave Vašej veci. Počas právneho zastúpenia promptne reagujeme na nové okolnosti, ktoré budú mať vplyv na Váš právny problém - situáciu.

  Odmena advokáta sa podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ( ďalej len „vyhláška“ ) určuje :
 • na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom o tzv. zmluvnej odmene alebo
 • na základe ustanovení vyhlášky o tzv. tarifnej odmene
  Pri určovaní výšky odmeny berieme ohľad na finančnú situáciu klienta.
  Poskytovanie právnych služieb upravuje zákon č. 586/2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
  Podľa § 1 ods. 2 zákona o advokácii, výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len "právne služby").
  Podľa § 3 ods. 2 Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. živnosťou nie je poskytovanie právnych služieb za odmenu.

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::