Asistencia pri úkonoch s nehnuteľnosťami

  V praxi sa často stáva, že text kúpnej zmluvy pripravujú ľudia, ktorí nemajú náležité právne vedomie. Do všeobecného vzoru kúpnej zmluvy, ktorý získali od známeho alebo z internetu, vyplnia potrebný text, no nezohľadnia pritom špecifiká daného zmluvného vzťahu. Výsledkom takýchto postupov môže byť majetková ujma, zvýšená zaťaženosť katastrov a súdov, ktoré riešia množstvo sporov tohto typu.
  V súčasnej dobe je pre mnohých ľudí kúpa bytu alebo rodinného domu najväčšia životná investícia. Preto je potrebné dostatočne zmluvne zabezpečiť celú transakciu, ako aj náležite preveriť právny a skutočný stav nadobúdanej nehnuteľnosti. Aj malé nezrovnalosti môžu neskôr prerásť do ťažko riešiteľných problémov.
  Pri kúpe nehnuteľností nestačí nazrieť len do listu vlastníctva, ale je potrebné zaujímať sa aj o „históriu“ nehnuteľností. Zistiť predchádzajúcich vlastníkov, oboznámiť sa titulmi nadobudnutia – kúpnymi zmluvami, darovacími zmluvami, či súdnymi rozhodnutiami.
  Kompletný právny servis a nehnuteľnosti
 1. Spisovanie zmlúv
   Podrobné informácie o procese spisovania zmlúv, návrhov a o zastupovaní pri rokovaniach s druhou stranou o ustálení konečného znenia zmluvy sa dozviete v sekcii spisovanie zmlúv.
 2. Zastupovanie pred Správou katastra nehnuteľností
   V rámci kompletného právneho servisu zastupujeme klienta pred Správou katastra, najmä v konaní o návrhu na vklad, ktorého predmetom sú vecné práva zapisované do katastra nehnuteľností na základe písomných právnych titulov ako sú :
  • zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (kúpna, darovacia, zámenná a pod.)
  • zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti
  • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
  • zmluvy o zriadení alebo zrušení predkupného práva ak bolo zriadené ako vecné právo
  • zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti
  • zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
  • zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu
  • dohody o zrušení a následnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
  • vyhlásenie vkladateľa o vložení nehnuteľnosti do majetku právnickej osoby
  • zmluva o zabezpečení záväzku prevodom práva ak ide o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  • nepomenované zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka
   Výsledkom konania je rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva alebo iného vecného práva, na základe ktorého sa zapíše vklad práva do katastra.
 3. Vyporiadavanie spoluvlastníckych práv k nehnuteľnostiam
   Spisujeme dohody o zrušení a následnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zároveň zastupujeme klienta pri rokovaní s protistranou a pripravujeme všetky právne dokumenty, ktoré zákon na zrušenie a následne vyporiadanie vyžaduje.
 4. Zastupovanie v súdnych konaniach, ktorých predmetom je úprava vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
   V praxi často dochádza k zastupovaniu v konaniach vo veci neplatnosti kúpnych zmlúv a vo veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Viac informácií sa dozviete v sekcií zastupovanie pred súdmi.

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::