Zastupovanie pred súdmi

  Vyčerpali ste už všetky pokusy o zmier ? Rozhodli Ste sa domáhať svojho nároku súdnou cestou ? Vedie sa proti Vám trestné konanie alebo ste v trestnom konaní poškodeným ?
  Odpoveďou na tieto otázky je kvalifikované právne zastupovanie.
  Po dôkladnom oboznámení sa s Vaším prípadom, objektívne posúdime Váš nárok a navrhneme Vám vzhľadom na situáciu najvhodnejšie riešenie.
  Počas zastupovania promptne reagujeme na nové okolnosti a snažíme sa uplatniť Váš právny nárok čo najefektívnejším spôsobom. Priebežne Vás informujeme o stave veci. V prípadoch, kde sa očakáva zdĺhavý súdny proces, s Vaším súhlasom vedieme rokovania s protistranou o uzavretí súdneho zmieru, alebo o uznaní Vášho nároku protistranou pred súdom.

  Vykonávame zastupovanie v týchto konaniach:

 • Zastupovanie v civilných konaniach
   Právne zastupovanie v občianskoprávnych, obchodných, pracovnoprávnych a rodinných veciach.
   V sporových konaniach, účelom ktorých je poskytnúť ochranu pri konflikte dvoch protichodných, spravidla hmotných záujmov (napr. konanie vo veci neplatnosti kúpnej zmluvy, konanie vo veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) aj v nesporových konaniach, v ktorých účastníci nie sú procesnými protivníkmi, ale sú priamo určení zákonom (napr. konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletých, konanie o dedičstve, konanie vo veciach obchodného registra).
 • Zastupovanie v trestných konaniach
   Obvinenému poskytujeme potrebnú právnu pomoc, na obhajovanie jeho záujmov účelne využívame prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä dbáme o to, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú. Právnu pomoc poskytujeme najmä v štádiu vyšetrovania, v konaní o dohode o vine a treste a v súdom konaní.
   Poškodenému poskytujeme právne zastupovanie v trestnom konaní, ako aj v konaní o uplatnenie nároku na náhradu škody – v adhéznom konaní.
 • Zastupovanie v správnych konaniach
   V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov štátnej správy (napr. daňové úrady), orgánov územnej samosprávy (napr. obecné úrady, vrátane stavebných úradov vykonávajúcich správu na úseku stavebného poriadku na úrovni obce), ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.
   Ide najmä o zastupovanie v konaniach vo veciach daní a odvodov, priestupkových konaniach, zastupovanie pred Správou katastra nehnuteľností, podávanie žalôb proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov - zastupovanie podľa § 250a Občianskeho súdneho poriadku.
  Právne zastupovanie poskytujeme na všetkých úrovniach, t.j. na súdoch prvého stupňa, pred odvolacími súdmi, vrátane dovolacieho konania na Najvyššom súde SR.
  Právne zastupovanie prevezmeme v ktoromkoľvek štádiu - aj už v začatom konaní pred súdom.

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::