Prostredníctvom poradne poskytujeme právne poradenstvo vo forme konzultácií a v zložitejšej právnej veci Vám vypracujeme právny rozbor.

  Môžete nás osloviť prostredníctvom emailu adrianbobko@gmail.com prípadne telefonicky tel. č. 0911 925 336, príp. 0908 925 336.

  Uveďte stručné informácie o Vašom právnom probléme / situácii. Nezabudnite Váš Email aby sme Vás mohli spätne kontaktovať. Vami zadané údaje nebudú zverejnené. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Poskytovanie právnych služieb upravuje zákon č. 586/2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

  Vzhľadom k tomu, že táto služba je odplatná, ešte pred poskytnutím právnych služieb sa dohodou určí výška odmeny, a to podľa § 2 ods. 2 písm. b) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

  Stručne o právnom rozbore Vášho právneho problému
   Po konzultácií s Vami (písomnej alebo ústnej) a dôkladnom preštudovaní predložených dokladov získame reálny obraz o Vašej situácii, ktorú posúdime po právnej stránke. Našou ďalšou úlohou je odpovedať na podané otázky týkajúce sa napríklad oprávnenosti Vášho nároku, platnosti/neplatnosti zmluvy, rozsahu Vašich povinností alebo odpovedať na otázky týkajúce sa platnej legislatívy. V závere právneho rozboru Vám navrhneme ďalšie kroky smerujúce k vyriešeniu Vášho právneho problému.

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::