Spisovanie zmlúv

  Zvykne sa hovoriť, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov, preto ak vstupujete do právnych vzťahov nemali by ste podceňovať význam odbornej právnej pomoci pri ich uzavieraní.
  Bežne sa stáva, že ľudia uzatvárajú zmluvy, ktorým chýbajú podstatné náležitosti, ktoré vyžaduje zákon, čoho následkom je absolútna neplatnosť takýchto zmlúv.
  Je dobré pamätať aj na to, že druhá zmluvná strana môže časom stratiť záujem plniť záväzky, ktoré pre ňu vyplývajú zo zmluvy, preto je z hľadiska dokazovania vhodné voliť písomnú formu.
  Sme pripravený poskytnúť Vám právne služby ohľadom širokého spektra zmlúv podliehajúcich režimu občianskeho práva, obchodného práva, ale aj práva nehnuteľností, či pracovného práva.
  Činnosť advokáta pri spisovaní zmlúv :
 • prvý kontakt
   Je na Vás akú formu komunikácie s nami si zvolíte, môžte nás kontaktovať aj prostredníctvom našej poradne, pričom na začiatok nám stačí, aby Ste uviedli účel, ktorému má zmluva slúžiť. Následne Vás budeme kontaktovať a požadovať od Vás ďalšie potrebné informácie. Ak by Vám uvedená forma nevyhovovala, alebo ak by si to povaha veci vyžadovala, radi si s Vami dohodneme osobné stretnutie.
 • návrh zmluvy
   Na základe získaných informácií vypracujeme návrh zmluvy, následne Vám ho zašleme elektronicky (mailom), alebo Vám ho osobne odovzdáme. Zároveň Vám ozrejmime právny význam jednotlivých ustanovení zmluvy. Radi s Vami odkonzultujeme Vaše nové návrhy a zapracujeme ich do zmluvy, prípadne upozorníme na nevhodnosť navrhovaných zmien a navrhneme náhradné riešenie.
 • zastupovanie pri rokovaní
   V prípade záujmu sme pripravení Vás zastupovať pri rokovaní s druhou stranou o ustálení konečného znenia zmluvy.
  Taktiež Vám vypracujeme analýzu už uzatvorených zmlúv, ako aj predložených návrhov zmlúv, výsledkom čoho je právny rozbor.
V právnom rozbore posudzujeme zmluvy po obsahovej a formálnej stránke. Zameriavame sa na podstatné náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, porovnávame skutočný stav veci s právnym stavom, analyzujeme nejasné, sporné ustanovenia zmluvy a iné podľa potrieb klienta. V závere Vám navrhneme východiská zo vzniknutej právnej situácie (napr. podanie žaloby, odstúpenie od zmluvy).

Druhy zmlúv

  Dôležité je určiť, akým režimom sa bude riadiť vzájomný záväzkový vzťah, tzn. či zmluva bude uzavretá podľa občianskeho alebo obchodného zákonníka.
  Vzájomný vzťah je možné upraviť tzv. pomenovanými alebo nepomenovanými (inominátnymi) zmluvami.
  Podľa účelu vyberieme pre Vás najvhodnejší zmluvný typ.

  Vzájomné vzťahy sa v praxi najčastejšie upravujú týmito zmluvami :

 • kúpna zmluva (na hnuteľné a nehnuteľné veci)
 • zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
 • zámenná zmluva
 • nájomná zmluva, zmluva o nájme nebytových priestorov, zmluva o nájme bytu, zmluva o podnájme
 • zmluva o pôžičke, výpožičke
 • darovacia zmluva
 • zmluva o dielo
 • mandátna zmluva
 • zmluva o sprostredkovaní
 • zmluva o obchodnom zastúpení
 • záložná zmluva, zmluva o zabezpečovacom prevode práva, ručiteľská zmluva
 • zmluva o kúpe prenajatej veci a lízingová zmluva
 • zmluva o postúpení pohľadávok
 • dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zmluva o výkone funkcie
 • pracovná zmluva

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::