Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností

  Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie obchodnej spoločnosti, príp. vlastníte tzv. spiacu firmu, ktorá nedosahuje príjmy z podnikania avšak stojí Vás nemalé výdavky (napr. náklady na vedenie účtovníctva, daňovú licenciu), a neviete ako máte postupovať ďalej ? Jednou z možností je zrušenie a následná likvidácia spoločností.
  Naša advokátska kancelária je pripravená Vám poskytnúť kompletný právny servis pri zrušení a následnej likvidácii Vašej obchodnej spoločnosti.
  Aký je postup pri zrušení obchodnej spoločnosti a jej následnej likvidácií ?
 1. Prvý kontakt
   Môžete nás osloviť prostredníctvom emailu adrianbobko@gmail.com prípadne telefonicky tel. č. 0911 925 336, príp. 0908 925 336.
 2. Oboznámenie sa so stavom spoločnosti
   Vyžiadame si od Vás informácie potrebné k zrušeniu obchodnej spoločnosti a k začatiu procesu likvidácie. Následne vyhodnotíme, či je uvedený spôsob zrušenia spoločnosti možný, ak nie navrhneme iné riešenia.
 3. Právna pomoc v prebiehajúcich súdnych a exekučných konaniach
   Zanalyzujeme Vaše postavenie v prebiehajúcich súdnych a exekučných konaniach a vyhodnotíme ich vplyv na proces likvidácie spoločnosti, a pokiaľ je to možné navrhneme riešenia smerujúce k ukončeniu týchto konaní, prípadne navrhneme iný postup.
 4. Vypracovanie potrebných dokumentov
   Vypracujeme Vám všetky potrebné právne dokumenty k zrušeniu spoločnosti a začatiu procesu jej likvidácie (napr. rozhodnutie spoločníka o zrušení spoločností a jej vstupu do likvidácie, návrh na zápis zmeny do obchodného registra). Pripravíme všetky písomností potrebné v štádiu procesu likvidácie spoločnosti a ako aj pri ukončení likvidácie (napr. spísanie a zverejnenie výzvy likvidátora v obchodnom vestníku, príprava a spísanie správy o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, spíšeme oznámenia k likvidácii spoločnosti a žiadosti k výmazu spoločnosti z obchodného registra). Spíšeme a pripravíme návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.
 5. Zabezpečenie ďalších služieb
   Pre dosiahnutie čo najvyššej úrovne v poskytovaní právnych služieb pri zrušení a likvidácií obchodných spoločností spolupracujeme s účtovníkom a notárom.
 6. Zverejnenie výzvy v obchodnom vestníku a zabezpečenie vyjadrení správnych orgánov k výmazu spoločnosti z obchodného registra
   Zabezpečíme zverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzvy likvidátora v obchodnom vestníku. V procese likvidácie spoločnosti a po jej ukončení poskytujeme právne zastúpenie v daňovom a správnom konaní. Naša advokátska kancelária pri zrušení, počas likvidácie a pri výmaze spoločnosti bude komunikovať s obchodným registrom, obchodným vestníkom a úradmi elektronicky (využije zaručený elektronický podpis „ZEP“), čo prispeje urýchleniu celého procesu a zníženiu nákladov.

  • Celková odmena advokátskej kancelárie za poskytovanie právnych služieb v súvislosti so zrušením, likvidáciou a výmazom spoločnosti s ručeným obmedzeným z OR začína od sumy 300,- EUR (t.j. pri s.r.o. bez majetku, dlhov, ktorá nie je účastníkom súdneho a exekučného konania). Vhodné pre klientov, ktorí chcú ukončiť podnikanie obchodnej spoločnosti.

   Odmena advokátskej kancelárie za poskytovanie právnych služieb v súvislosti so vstúpením spoločností do likvidácie predstavuje sumu 150,- EUR. Vhodné pre klientov, ktorí chcú minimalizovať výdavky spoločnosti, alebo dočasne pozastaviť podnikanie s tým, že sa k nemu v budúcnosti vrátia. Spoločnosť, ktorá vstúpi do likvidácie je oslobodená od platenia daňových licencií.

   V odmene nie sú započítané súdny poplatok za zápis zmeny v OR vo výške 33,- eur, správne poplatky (napr. za súhlas správcu dane, colného úradu a obce k výmazu spoločnosti z OR po 9,50 eur), a poplatky za overenie podpisov u notára resp. príslušnom miestnom úrade (notár 2,37 Eur/1 podpis; miestny úrad 1,50 Eur/1 podpis). Pri elektronickej komunikácií so ZEP sa súdny poplatok za zápis zmeny do OR kráti na polovicu t.j. zo sumy 66 eur na 33 eur.
   V prípade, ak si klient vyžiada osobné konzultácie mimo sídla advokátskej kancelárie, k odmene sa pripočítavajú výdavky na cestovné a stratu času.
   

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::