Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

  Počiatky vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným siahajú do starých nemeckých a rakúskych právnych úprav, avšak v porovnaní s inými obchodnými spoločnosťami ich možno na Slovensku sledovať až v neskoršom časovom horizonte. Medzi rokmi 1950 až 1990 spoločnosť s ručením obmedzeným v československom práve nejestvovala.
  Spoločnosť s ručením obmedzením patrí medzi základné organizačno-právne formy, v rámci ktorej je možné vykonávať podnikateľskú činnosť a zároveň združovať fyzické i právnické osoby za účelom podnikania. „Táto forma obchodnej spoločnosti nevznikla spontánne počas vývoja spoločenských vzťahov, ale v mysliach právnikov, ktorí boli vedení snahou o skĺbenie výhod limitovania neobmedzeného ručenia a zjednodušenie organizácie a inštitucionalizácie spoločnosti.“ ( Kubíček, Mamojka, Patakyová, Obchodné právo 2008 ) Obchodné spoločnosti sú najviac zastúpené v malom a strednom podnikaní.
  Pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá chce obmedziť riziko podnikania a má dostatočne potrebný kapitál na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je výhodné začať podnikať práve v rámci tejto obchodnej spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí v súčasnej dobe k najrozšírenejšej právno-organizačnej forme a to nielen v našom štáte, ale i v Európe. Vďaka priaznivému podnikateľskému prostrediu počet týchto súkromnoprávnych korporácií dynamicky rastie. Svedčí o tom aj skutočnosť, že väčšina podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri podniká v rámci tejto právnej formy. Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným je definovaná v druhej časti Obchodného zákonníka v § 105 a nasl. .
  V prvom rade je spoločnosť s ručením obmedzeným právnickou osobou. Táto právnická osoba má svoju vlastnú právnu subjektivitu, t.j. spôsobilosť na práva a povinnosti na jednej strane a spôsobilosť na právne úkony na druhej strane. Tieto právne úkony za ňu konajú konatelia, resp. zástupcovia, t. j. osoby splnomocnené konateľmi.
  Charakteristickou črtou tejto kapitálovej spoločnosti je jej jednoduchosť. Má pevnú organizačnú štruktúru danú zákonom. Typickými znakmi spoločnosti s ručením obmedzeným je najmä to, že môže byť založená fyzickou alebo právnickou osobou, môže mať najviac 50 spoločníkov, jej základné imanie je tvorené vopred určenými vkladmi spoločníkov, základnou povinnosťou spoločníkov je vkladová povinnosť, pričom úhrnná hodnota vkladov sa rovná hodnote základného imania spoločnosti (vklad sa po vzniku spoločnosti stáva jej vlastníctvom a spoločník nie je oprávnený žiadať vrátenie vkladu, vklad do spoločnosti sa po jej vzniku transformuje na obchodný podiel, pričom výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti), za porušenie svojich záväzkov zodpovedá spoločnosť s ručením obmedzeným celým svojím majetkom, má svoje orgány a vytvára rezervný fond v čase a vo výške, ktorú určuje základný dokument spoločnosti – zakladateľská listina pri jednoosobovej spoločnosti a spoločenská zmluva pri viacosobovej spoločnosti. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Spoločník nie je ex lege štatutárny orgán.
  Obchodný zákonník rozlišuje dva druhy orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným a to obligatórne, čiže tie, ktoré je spoločnosť povinná vytvoriť a fakultatívne orgány spoločnosti s ručením obmedzeným – valné zhromaždenie a konateľ resp. konatelia – sú tvorené obligatórne ( fakultatívnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je dozorná rada ).
  Hlavnou výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je, že v prípade nezdaru v podnikaní bude ochránený váš súkromný majetok.
  Do vašej pozornosti dávame nasledovné súvisiace témy :


Ďalšie články, príklady z praxe

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::