Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

  Ustanovenia Občianskeho zákonníka § 629 a § 630 upravujú dva osobitné spôsoby zániku vzťahu z darovacej zmluvy. Podľa § 629 je obdarovaný oprávnený vrátiť dar, ak má darovaná vec vady, na ktoré darca neupozornil. Opačnú situáciu upravuje § 630 a to právo darcu domáhať sa vrátenie daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.
  Ako to už z názvu článku bližšie vyplýva budeme sa venovať problematike     § 630, čiže právom darcu domáhať vrátenia daru.
  K zániku darovacieho vzťahu podľa § 630 Občianskeho zákonníka dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny.
  Ak darca uplatní toto právo, právny vzťah z darovania zanikne okamihom, kedy dôjde prejav jeho vôle obdarovanému. Týmto okamihom sa obnoví pôvodný právny vzťah a obdarovanému vznikne povinnosť vydať predmet daru darcovi.
  Prejav vôle, ktorým darca požaduje vrátiť predmet daru za splnenia podmienok § 630 možno urobiť v akejkoľvek forme. Uvedené platí aj v prípade, že predmetom daru bola nehnuteľnosť. Zároveň ale upozorňujeme, že v prípade súdneho sporu sa musí preukázať, že prejav došiel obdarovanému, preto je potrebné zvoliť takú formu prejavu, aby sa jeho dôjdenie dalo preukázať.
  Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie.
  Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade (predkov a potomkov), ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval ako vlastnú ujmu.
  Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí.
  Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu je veľký nevďak zo strany obdarovaného, prejavujúci sa v takom jeho správaní, ktoré možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Ide buď o porušenie značnej intenzity alebo o porušovanie sústavné, ktoré však v dôsledku svojho trvania, priebehu a pôsobenia na darcu alebo členov jeho rodiny nadobudne povahu hrubého porušenia dobrých mravov. Takýmto kvalifikovaným porušením dobrých mravov je napr. fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci.
  K uvedenému správaniu obdarovaného môže dôjsť v akomkoľvek časovom odstupe od uzavretia darovacej zmluvy. Zároveň ale treba podotknúť, že právo darcu na vrátenie daru sa premlčuje. Premlčacia doba je trojročná a začína plynúť odo dňa, keď darca mohol uplatniť svoje právo po prvý raz, t. j. odo dňa, keď obdarovaný svojím správaním naplnil skutkovú podstatu ustanovenia § 630.
  V prípade zániku darovania jednostranným právnym úkonom darcu, obdarovaný je povinný vrátiť darcovi všetko, čo od neho na základe darovacej zmluvy prijal. Ak predmet daru už nemá, musí poskytnúť darcovi peňažnú náhradu.
  Právo domáhať sa vrátenia daru je osobným právom darcu, ktoré jeho smrťou zaniká. Dediči darcu sa môžu domáhať vydania daru, prípadne zaplatenia peňažnej náhrady za neho, len v tom prípade ak obdarovaný naplnil znaky ustanovenia § 630 ešte za darcovho života a darca za svojho života urobil voči obdarovanému prejav smerujúci k vráteniu daru.

  Ako postupovať ak predmetom daru bola nehnuteľnosť ?
  Po doručení výzvy darcu obdarovanému o vrátení darovanej nehnuteľnosti z vyššie uvedených dôvodov má obdarovaný uzavrieť s darcom dohodu o vrátení nehnuteľnosti. Táto dohoda sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom.
  V prípade, že obdarovaný nie je ochotný dohodu o vrátení daru s darcom uzavrieť, napr. preto, že podľa jeho názoru dobré mravy hrubo neporušil, nemá darca inú možnosť, len domáhať sa vrátenia daru súdnou cestou. Rozsudok súdu je verejná listina, ktorá sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom.

  30. júla 2008

Ďalšie články, príklady z praxe

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::