Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?

  V praxi sa stáva, že si zmluvné strany dojednajú zmluvnú pokutu ako dôsledok odstúpenia od zmluvy. Potom, ak zmluvná strana odstúpi od zmluvy, druhá zmluvná strana si uplatňuje nárok na zmluvnú pokutu. Môže takýto nárok vôbec vzniknúť ? Sú takéto dojednania o zmluvnej pokute v súlade so zákonom ?
  Aby sme mohli odpovedať na uvedené otázky, je potrebné si uvedomiť, čo to zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy vlastne je.
  Zmluvná pokuta je zabezpečovací prostriedok plnenia zmluvných povinností. Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môžu zmluvné strany dohodnúť pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu. Účastník, ktorý túto povinnosť poruší, je zaviazaný pokutu zaplatiť. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zmluvnú pokutu možno viazať len na prípad porušenia zmluvnej povinnosti.
  Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon adresovaný druhej strane, ktorým sa ruší zmluvný záväzkovoprávny vzťah v okamihu, keď dôjde druhej strane. Podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, ak to ustanovuje zákon, alebo sa na tom účastníci dohodli. Zákon upravuje možnosť odstúpenia od zmluvy ako sankciu, napr. pri omeškaní dlžníka (§ 517 OZ), v niektorých prípadoch vadného plnenia (§ 623 ods. 1), ale aj pri zmluve uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok (§ 49 OZ) atď. Odstúpenie od zmluvy je výkon práva opierajúci sa buď o zákon, alebo o zmluvu.
  Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak si zmluvné strany dohodnú zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, musí byť takáto dohoda neplatná, pretože neviaže zmluvnú pokutu na porušenie zmluvnej povinnosti, ale na výkon práva. Dôvodom neplatnosti je rozpor so zákonom. Podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
  Zároveň poukazujeme na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 27/2002, sp. zn.5 Cdo 5/2000, z ktorého vyberáme :
   „ Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva zo zákona, alebo zo zmluvy. Ak účastníci zmluvy o budúcej zmluve dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom. “

  25. septembra 2008

Ďalšie články, príklady z praxe

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::