Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

  Prostredníctvom našej právnej poradne dostávame viacero otázok v súvislosti s rozvodom manželstva a vyporiadaním majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V tomto článku nájdete základne informácie týkajúce sa rozvodu manželstva a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva (BSM).
  Je potrebné si uvedomiť, že predmetom konania o rozvod manželstva nie je vyporiadanie majetku manželov. Súd v rámci konania o rozvod manželstva teda nebude vyporiadavať majetok manželov, ale bude zisťovať príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a posudzovať mieru rozvratu týchto vzťahov, pričom súd bude prihliadať na porušenie povinností manželov a na záujem maloletých detí.
  Pokiaľ z manželstva pochádzajú maloleté detí s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úprave pomerov manželov k týmto maloletým deťom na čas po rozvode. Ku spojeniu veci takto dochádza zo zákona. Z tohto dôvodu je súd povinný v rozhodnutí, ktorým rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Pri úprave rodičovských práv a povinností bude súd vychádzať z ustanovení Zákona o rodine.
  Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo zrušené skôr (napr. podľa § 148 ods. 2, resp. podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka) zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva (nie v deň odchodu jedného z manželov zo spoločnej domácnosti). Následne dochádza k vyporiadaniu tohto majetkového spoločenstva, a to buď dohodou manželov, súdnym rozhodnutím alebo zo zákona uplynutím doby.
  Dohoda manželov o vyporiadaní BSM je najprirodzenejším a čoraz bežnejší spôsobom vyporiadania medzi manželmi. Ak však k uzavretiu dohody nedôjde do troch rokov od zániku BSM alebo ak v tej istej lehote nebol podaný návrh na súdne vyporiadanie BSM, dochádza zo zákona k vyporiadaniu podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, a platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach (byt, pozemky, rodinné domy) platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
  Pokiaľ by niektorému z bývalých manželov stav po uplynutí trojročnej lehoty nevyhovoval a nevedel sa s bývalým manželom dohodnúť, napr. pri nezhodách s užívaním spoločnej nehnuteľností (bytu, rodinného domu a pod.), ktorá v zmysle ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka prešla z BSM do podielového spoluvlastníctva má možnosť ako spoluvlastník takejto nehnuteľnosti podľa ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd a domáhať sa zrušenia a vyporiadania tohto majetkového spoločenstva súdnou cestou.


Ďalšie články, príklady z praxe

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::