Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

  Sme pripravení poskytnúť Vám právne služby v súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným rýchlo, diskrétne a bez akýchkoľvek problémov. Poskytneme Vám zastupovanie v konaní pred štátnymi orgánmi pri vybavovaní všetkých ďalších formalít, tým Vás odbremeníme od všetkých problémov spojených s návštevou príslušných úradov.
  Poskytneme Vám kompletný servis, ktorý zahŕňa :
 • vypracovanie potrebných dokumentov, ktoré pre založenie a vznik spoločnosti vyžaduje zákon /napr. zakladateľskú listinu, alebo spoločenskú zmluvu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla atď./,
 • zabezpečenie živnostenských a obdobných oprávnení k podnikaniu /zastupovanie pred živnostenským úradom/,
 • skompletizujeme všetky dokumenty a vypracujeme návrh na zápis do Obchodného registra,
 • zastupovanie pred Obchodným registrom, ktorý vykonáva zápis spoločnosti do Obchodného registra,
 • registrácia novej spoločnosti k dani z príjmov právnických osôb.
  Čo k tomu potrebujete :
 • ak máte záujem založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prosím vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár, alebo nás kontaktujte na :
   adrianbobko@gmail.com
   tel. č. 0911 925 336, príp. 0908 925 336
 • ďalej Vás vyzveme doplniť potrebné údaje k zápisu spoločnosti /napr. údaje o spoločníkoch, konateľoch/,
 • uhradiť náklady na založenie spoločnosti,
 • podpísať /podpisy overiť/ a doručiť /aj poštou/ nami už vypracované podklady a plnomocenstvo
  a to je celé,
  do rúk dostávate potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov a výpis z obchodného registra /prípadne ďalšie napr. potvrdenie o registrácii DPH/. Celý proces je ukončený a Vaša spoločnosť ako samostatný právny subjekt môže podnikať.
  Náklady na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným :
   Naša advokátska kancelária pri zápise spoločnosti bude komunikovať s Obchodným registrom, Živnostenským úradom ako aj s inými úradmi elektronicky (využije zaručený elektronický podpis „ZEP“).
   V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov, ak sa vo veciach týkajúcich sa Obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku. Na základe uvedeného, súdne poplatky sa krátia na polovicu. V praxi to znamená, že skutočnosť elektronickej komunikácie s registrovým súdom, ušetrí klientovi značné finančné prostriedky. Za podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra s využitím zaručeného elektronického podpisu sa platí súdny poplatok vo výške 165,50 Eur, bez využitia zaručeného elektronického podpisu vo výške 331,50 Eur.
   Pri elektronickej komunikácií nie je potrebné overovať fotokópie listín, čím sa pri založení spoločnosti s využitím zaručeného elektronického podpisu značne minimalizuje počet notárskych úkonov.

   Odmena advokátskej kancelárie za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným predstavujú sumu 230,- EUR.

   V sume 230,- eur nie je započítaný súdny poplatok za zápis do obchodného registra vo výške 165,75 eur a správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za remeselnú, resp. viazanú živnosť vo výške 7,50 eur a poplatok za overenie podpisov u notára resp. príslušnom miestnom úrade (notár 2,37 Eur/1 podpis; miestny úrad 1,50 Eur/1 podpis). Pri elektronickej komunikácií so ZEP sa správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za voľnú živnosť neplatí.
   V prípade, ak si klient vyžiada osobné konzultácie mimo sídla advokátskej kancelárie, k odmene sa pripočítavajú výdavky na cestovné a stratu času. Orientačná časová náročnosť pri založení a vzniku Vašej spoločnosti je 15 dní.

Kontaktný formulár
Email :
Kontakt (tel. číslo) :
Meno, priezvisko :
/ Obchodné meno /

* Poskytovanie právnych služieb upravuje zákon č. 586/2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Podľa § 1 ods. 2 zákona o advokácii, výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len "právne služby").

Podľa § 3 ods. 2 Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. živnosťou nie je poskytovanie právnych služieb za odmenu. 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::