Zakladanie obchodných spoločností a právna pomoc pri ich činnosti

  Chcete začať podnikať a máte záujem založiť samostatný podnikateľský subjekt so všetkými výhodami, ktoré z to vyplývajú, ale odrádza Vás od toho pomerne zložitý proces zakladania spoločnosti ? Potrebujete právne ošetriť pripravované dôležité zmeny vo Vašej spoločnosti, napríklad prevod obchodného podielu alebo zmenu v osobe konateľa ?
  Odpoveďou na tieto otázky je kvalifikovaná odborná pomoc.
  Zabezpečujeme kompletný servis pri založení spoločnosti s maximálnou úsporou Vášho času, ktorý môžete využiť efektívnejšie, napríklad na prípravu Vášho podnikania.
  Ak sa rozhodnete uskutočniť vo svojej spoločnosti zmenu sídla, konateľa, prevod obchodného podielu pri zmene spoločníka, rozšírenie predmetov podnikania a iné, naša advokátska kancelária Vám vypracuje všetky potrebné dokumenty a zaregistrujeme všetky zmeny do Živnostenského registra a Obchodného registra.
  Ďalej Vám vieme poskytnúť právnu pomoc pri organizácií valných zhromaždení, schôdzí iných orgánov spoločnosti ako aj komplexnú správu spoločností.
  Aký je postup pri založení obchodnej spoločnosti ?
 1. Prvý kontakt
 2. Výber vhodnej právnej formy spoločnosti
   V prípade, že o právnej forme obchodnej spoločnosti nie ste rozhodnutí, vyžiadame si od Vás informácie o účele, na ktorý sa má spoločnosť založiť a ďalšie potrebné údaje. Následne Vám odporučíme najvhodnejšiu právnu formu pre potreby Vášho podnikania. Najfrekventovanejšie využívaným typom obchodnej spoločnosti v SR je spoločnosť s ručením obmedzeným. Tatiež Vám navrhneme vhodnú schému rozhodovania v spoločnosti.
 3. Konzultácia predmetov podnikania so Živnostenským úradom, prípadne s iným orgánom ktorý má v kompetencii vydanie osobitného povolenia.
 4. Vypracovanie potrebných dokumentov
   Vypracujeme Vám základné dokumenty, zmluvy a iné listiny (napr. zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu), ktoré pre založenie a vznik obchodnej spoločnosti vyžaduje zákon. Návrhy týchto dokumentov s Vami odkonzultujeme. V prípade, že je zakladateľov viac, predložíme im dokumenty na odsúhlasenie. Zároveň Vám vieme poskytnúť právne zastupovanie pri rokovaní s ostatnými spoločníkmi o ustálení konečného znenia spoločenskej zmluvy a ďalších dokumentov.
 5. Asistencia pri založení spoločnosti, zabezpečenie notárskych služieb
   Po schválení dokumentov nasleduje ich podpisovanie zakladateľmi spoločnosti. Pre dosiahnutie čo najvyššej úrovne v poskytovaní právnych služieb pri zakladaní obchodných spoločností, spolupracuje naša advokátska kancelária s notárom, ktorý osvedčí podpisy zakladateľov, prípadne overí potrebné dokumenty.
 6. Zabezpečenie živnostenských a obdobných oprávnení k podnikaniu
   Po uzavretí spoločenskej zmluvy, resp. spísaní zakladateľskej listiny, ktorou bola obchodná spoločnosť založená, pre spoločnosť zabezpečíme potrebné oprávnenie k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti. Posúdime, či sa v danom prípade jedná o živnosť ( voľnú, viazanú, remeselnú ) alebo o podnikanie vykonávané na základe rozhodnutia osobitného orgánu (licencie, povolenia). Následne kancelária vykonáva úkony smerujúce k vydaniu potrebných povolení alebo živností na podnikanie.
 7. Spracovanie návrhu na zápis spoločnosti a jeho podanie do Obchodného registra
   Po vydaní oprávnenia na podnikanie, kancelária skompletizuje všetky potrebné dokumenty a vypracuje návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Zápisom spoločnosti do Obchodného registra je celý proces ukončený a Vaša spoločnosť ako samostatný právny subjekt môže podnikať.
  Výhody podnikania prostredníctvom obchodných spoločností
 • obmedzenie ručenia obchodných spoločností, ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu
 • možnosť prevodu obchodného podielu alebo jeho časti
 • spoločnosť môže zakladať dcérske spoločnosti
 • štatutárnymi orgánmi môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ
 • možnosť vytvárania organizačných zložiek na území všetkých členských štátov EÚ

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::