Zavedenie povinnosti zakladateľa s.r.o. splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke


  Vlada SR predložila na rokovanie do Národnej rady SR návrh zákona, ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník v oblasti správy vkladov a základného imania pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Jeho predpokladaná účinnosť je stanovená na 1. december 2013. Proces registrácie spoločnosti tak bude opäť o niečo zložitejší.
  Podľa dôvodovej správy k tomuto vládnemu návrhu zákona sa súčasné znenie ustanovenia § 60 Obchodného zákonníka navrhuje rozšíriť o nový odsek 2, ktorý ustanovuje povinnosť zakladateľov splatiť peňažný vklad alebo jeho časť, ku ktorému sa v spoločenskej zmluve zaväzujú, na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu nebude viac možné.
  Ustanovenie ukladá správcovi vkladu povinnosť zriadiť osobitný účet. Neznamená to, že správca vkladu musí byť nevyhnutne aj jeho majiteľom ( alebo založená spoločnosť s ručením obmedzeným ), ale predpokladá reálny „dosah“ správcu vkladu na prostriedky z peňažných vkladov. Je potrebné, aby mal správca vkladu právo disponovať, nakladať s peňažnými prostriedkami vedenými na účte. Jednoducho povedané správca je povinný zabezpečiť jeho zriadenie. V zásade bude platiť pravidlo priloženia konkrétneho výpisu z účtu v banke len k jednému návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra.
  S peňažnými prostriedkami zo splatených peňažných vkladov alebo ich časti vedenými na osobitnom samostatnom účte v banke nebude možné nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, ibaže pôjde o
 1. platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
 2. vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti a úrokov podľa § 166 ods. 2, alebo
 3. vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti podľa § 60 ods. 4 druhej vety.
  V súvislosti s navrhovanými zmenami v ust. § 60 Obchodného zákonníka je pripravená aj zmena vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný návrh tvorí prílohu k tomuto návrhu zákona. Podľa tohto návrhu písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa pripája k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa po navrhnutých zmenách bude v praxi aplikovať len vo vzťahu k nepeňažným vkladom. Splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti sa bude registrovému súdu preukazovať priložením výpisu z účtu v banke preukazujúcim splatenie.
  Po vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným bude správca vkladu povinný odovzdať vklady bez zbytočného odkladu spoločnosti.
  Podľa prechodných ustanovení novely zákona, ak bude spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bude podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013, t.j. u týchto obchodných spoločností bude stačiť splatenie vkladov v hotovosti, bez potreby fyzického vkladania na účet do banky.
  Do vašej pozornosti dávame nasledovné súvisiace témy :

  17. septembra 2013

Ďalšie články, príklady z praxe

Zmeny v postupe pri zakladaní spoločností

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Konkurenčná doložka, zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Čo by ste mali vedieť o exekúcii ?

Rozhodcovský súd, výhody a nevýhody rozhodcovského konania

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::