Rozhodcovský súd, výhody a nevýhody rozhodcovského konania

  Rozhodcovské konanie, ktoré je upravené v zákone č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní predstavuje mimosúdne riešenie sporov, slobodným výberom rozhodcovského súdu. Ide o alternatívnu možnosť k súdnemu konaniu a to na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže byť vo forme samostatnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky.

  Rozhodcovská zmluva alebo doložka je dohoda, že všetky alebo len niektoré spory, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku, ktorý je vykonateľný ako rozhodnutie všeobecného súdu a stáva sa exekučným titulom.

  Rozhodcovské konanie má oproti klasickému súdnemu konaniu nesporne veľa výhod, ako rýchlosť či neformálnosť.
  No častokrát záujem na urýchlenom vyriešení sporu má väčšinou len jedna strana – žalobca a druhej strane vyhovuje stav, keď dochádza k prieťahom v konaní, ku ktorým niekedy aj sama prispieva. Úroveň právneho vedomia u nás ešte nie je taká, aby sa sporové strany snažili vzniknutý spor vyriešiť čo najskôr, urýchlene. Konštruktívne riešenie sporov oboma stranami je skôr výnimkou.
  Veľkú nevýhodu vidím v tom, že ak rozhodca rozhodne nesprávne, nie je to dôvodom na zrušenie jeho rozhodnutia. Nie je možné podať odvolanie, nie je možné súd požiadať o zrušenie rozhodcovského rozsudku pre porušenie hmotnoprávnych predpisov a teda napadnúť aj vecnú nesprávnosť. Nesprávne rozhodnutie rozhodcu sa prakticky nedá opraviť, možno však požadovať jeho zrušenie, ale len z formálnych dôvodov, taxatívne vymenovaných v § 40 zákona. Konanie je jednoinštančné. Je možné preskúmať rozhodcovský rozsudok iným rozhodcom alebo rozhodcami, predtým než bude podaná žaloba na súd, ale len ak sa to vopred dohodlo v rozhodcovskej zmluve a to do 15 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku.
  25. septembra 2008
  JUDr. Silvia Bobková

Ďalšie články, príklady z praxe

Zavedenie povinnosti zakladateľa s.r.o. splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke

Zmeny v postupe pri zakladaní spoločností

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?

Konkurenčná doložka, zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Čo by ste mali vedieť o exekúcii ?

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?

Rozhodcovský súd, výhody a nevýhody rozhodcovského konania


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::