Daňová licencia právnickej osoby


  Do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa zákonom č. 463/2013 Z.z. doplnil nový inštitút daňovej licencie pre vymedzené právnické osoby. Podľa tejto úpravy daňovú licenciu platí daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie pre daňovníka – právnickú osobu, t.j. jedná sa o minimálnu výšku dane, ktorú je tento daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty.
  Daňová licencia je splatná v rovnakej lehote ako daňová povinnosť, t.j. v lehote na podanie daňového priznania.
  Súčasne sa zavádza možnosť zápočtu zaplatenej daňovej licencie (resp. kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní) v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ale len vo výške, ktorá presahuje daňovú licenciu.
  V prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia (napr. pri prechode z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak alebo zdaňovacie obdobie do dňa vstupu do likvidácie alebo konkurzu) sa výška daňovej licencie znižuje úmerne podľa počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia.
  Ustanovenie § 46b ods. 7 Zákona o dani z príjmov vymedzuje daňovníkov – právnické osoby, ktoré nepodliehajú povinnosti platiť daňovú licenciu, ide o :
 1. novovzniknutého daňovníka, t.j. daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát,
 2. daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, verejnú obchodnú spoločnosť, Národnú banku Slovenska, FNM SR (podľa § 12 ods. 3 a 4 Zákona o dani z príjmov),
 3. daňovníka prevádzkujúceho aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 4. daňovníka v konkurze a likvidácii (t.j. za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9 Zákona o dani z príjmov).
  Podľa ust. § 46b ods. 8 Zákona o dani z príjmov; Daňovník, ktorému zanikol nárok na započítanie zaplatenej daňovej licencie z dôvodu, že uplynula ustanovená 3-ročná doba, stráca nárok na jej vrátenie. Súčasne nárok na jej vrátenie zaniká aj daňovníkovi, ktorý sa zrušuje bez likvidácie a to ku dňu zrušenia bez likvidácie a daňovníkovi vstupujúcemu do konkurzu alebo likvidácie ku dňu vstupu do tohto režimu.
  Podľa ust. § 46b ods. 10 Zákona o dani z príjmov; Možnosť poukázania podielu zaplatenej dane prijímateľom (podľa § 50 ods. 4) ostáva zachovaná aj v prípade povinnosti platenia daňovej licencie, a to z celej výšky zaplatenej daňovej licencie.
  Sadzby daňovej licencie :
 1. u daňovníka, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, vo výške 480,- EUR,
 2. u daňovníka, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, vo výške 960,- EUR,
 3. u daňovníka, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur, vo výške 2 880,- EUR.
  Do vašej pozornosti dávame nasledovné súvisiace témy :

  1. júna 2015

Ďalšie články, príklady z praxe

Zmeny v postupe pri zakladaní spoločností

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zodpovednosť za škodu

Rozvod manželstva - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovný úraz - zodpovednosť za škodu

Konkurenčná doložka, zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

Právo darcu domáhať sa vrátenie daru

Čo by ste mali vedieť o exekúcii ?

Rozhodcovský súd, výhody a nevýhody rozhodcovského konania

Je policajt povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu ?

Zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy ?


 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::